Tietosuojakäytäntö

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Henkilötietoja hallinoi:

W Design Finland

y-tunnus: 3241033-8

Voit ottaa yhteyttä:

info@wdesignfinland.com

 

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

W Design Finland kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen W Design Finland:in ja asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä käytettävän selaimen eväste- ja seuranta-asetuksista.

 

Annetut henkilötiedot

Asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän eri yhteyksissä, kuten tuote- tai uutiskirjetilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä,

W Design Finlandin antamia henkilötietoja voivat olla esimerkiksi:

perustiedot, kuten nimi- ja yhteystiedot

tilaus ja laskutustiedot, kuten tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta sekä heidän sähköpostiosoite ja puhelinnumero

asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä

lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista

tietoja vastauksista W Design Finlandin tai sen kumppanien toteuttamiin tutkimuksiin, kyselyihin tai kilpailuihin

puhelutiedot, kuten asiakaspalvelupuheluihin.

 

Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot

Verkkopalveluin käytöstä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:

käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko

tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos- tai markkinointisisällöistä

tiedot asiakasviestinnän kautta avatuista verkkosivuista

ip-osoitteen perusteella kerätty sijaintitieto kaupungin tarkkuudella

yhteisöliitännäisten tai muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot.

Verkkopalveluiden käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun asiakas kirjautuu tai saapuu verkkopalveluun kohdennetun asiakasviestinnän kuten uutiskirjeen kautta. Verkkopalvelujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä. Lisätietoja evästekäytännöistä.

 

Johdetut ja yhdistetyt tiedot

Palvellakseen asiakkaitaan ja verkkopalveluiden käyttäjiä paremmin W Design Finland jalostaa kerättyjä henkilötietoja analysoimalla niitä erilaisin tilastollisin menetelmin sekä yhdistämällä eri lähteistä kerättyjä tietoja.

Edellä mainituin menetelmin voidaan tehdä oletuksia esimerkiksi kiinnostuksen kohteista, sukupuolesta, ikäluokasta, ostokäyttäytymisestä tai muista vastaavista ominaisuuksista. Nämä oletukset perustuvat edellisessä kohdassa mainittuihin annettuihin tai kerättyihin tietoihin. Kuluttajien yksityisyydensuojan varmistamiseksi W Design Finland ei tee oletuksia arkaluontoisina pidettävistä tiedoista.

W Design Finland turvaa asiakkaidensa tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan tekemällä yllä kuvattua tietojen johtamista ja yhdistämistä erityistä varovaisuutta noudattaen siten ettei asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuoja vaarannu.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

W Design Finland kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä kaupallisiin tarkoituksiin.

 

Asiakassuhteen hoitaminen

W Design Finland käyttää asiakkaiden henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi:

Tuotetilausten toimittamiseen

asiakassuhteen ylläpitoon tai asiakasviestintään

asiakaspalveluun tai muuhun asiakastukeen

laskutukseen

kilpailuiden tai arvontojen suorittamiseen

Asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu W Design Finlandin ja asiakkaan väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta tai muusta asiakassuhteen muodostavasta toimenpiteestä.

Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävään henkilötietojen käsittelyyn olemalla yhteydessä asiakaspalveluun info@wdesignfinland.com

Tuotteiden ja palveluiden kehitys

W Design Finland käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen sekä palvelun laadun ja -tarjonnan parantamiseen. Tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen tehtäviä toimenpiteitä voivat ovat esimerkiksi tuote- tai sisältösuositukset tai palvelujen personointi.

Tuotteita ja palveluja kehitetään myös kyselyiden ja palautteiden avulla.

Tutkimuksissa ja kyselyissä kerättävien tietojen tarkemmasta käyttötarkoituksesta sekä tietojen tallentamisesta kerrotaan kunkin tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä erikseen.

Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu W Design Finlandin oikeutettuun etuun hyödyntää tietoja asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien hyväksi.

Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa tietojen käyttöön tuotteiden ja palvelujen kehityksessä evästeasetuksilla.

Kaupalliset käyttötarkoitukset

W Design Finland voi käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja markkinointiin, mainontaan tai muihin kaupallisiin toimenpiteisiin. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi mainonnan kohdentamisessa, suoramarkkinoinnissa tai mainosten näyttämisessä kolmansien osapuolten alustoilla.

Tietojen käsittely kaupallisiin käyttötarkoituksiin perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta asiakkaan suostumukseen. Muun mainonnan ja tuotteiden suosittelun osalta henkilötietojen käsittely perustuu W Design Finlandin oikeutettuun etuun.

Asiakas voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen asiakaspalvelussa. Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen evästeasetuksilla tai kolmansien osapuolten mainosnäyttöihin säätämällä alustojen omia mainosasetuksia.

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN JA LUOVUTTAMINEN

W Design Finland hyödyntää henkilötietoja niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä kappaleessa Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta. Lisäksi W Design Finland voi käyttää kolmansien osapuolten palveluja, jolloin W Design Finland varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistaa kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä.

W Design Finland voi jakaa tai luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Kun soveltuva lainsäädäntö velvoittaa luovuttamaan henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttaminen voi tällöin olla tarpeen esimerkiksi viranomaisen pyynnöstä tai oikeusprosessin toteuttamiseksi.

Markkinointitoimenpiteet. Henkilötietojen luovuttaminen tai jakaminen toisille rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille voi tällöin olla tarpeen esimerkiksi markkinatutkimuksen suorittamiseksi, mainosmateriaalin toimitusta varten tai mainonnan suorittamiseksi verkossa.

W Design Finland voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä W Design Finlandin sekä asiakkaan tai käyttäjän oikeuksien tai turvallisuuden takaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

W Design Finland ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

W Design Finland säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassaoleva lainsäädäntö, kuten gdpr, kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö voi kuitenkin velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

YKSILÖN OIKEUDET JA MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA

W Design Finland sitoutuu huolehtimaan asiakkaiden ja verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojasta sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista. Alla on listattu asiakkaiden keskeisimmät oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen:

Asiakkaalla on oikeus päästä tarkastelemaan itseään koskevia henkilötietoja sekä oikeus vaatia korjauksia virheellisiin tietoihin.

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista.

Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen missä kanavissa suoramarkkinointia tehdään.

Yllä kuvattuihin oikeuksiin liittyvissä pyynnöissä voit olla yhteydessä W Design Finlandin asiakaspalveluun: info@wdesignfinland.com

W Design Finlandin verkkopalveluiden käyttäjällä on oikeus vaikuttaa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen W Design Finlandin palveluissa. Lisätietoja evästeiden hyödyntämisestä ja niihin liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista löydät W Design Finlandin evästekäytännöistä.

TIETOTURVA

W Design Finland huolehtii henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin tietoturvatoimenpitein. Henkilötietoja suojataan katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta. Tietoturvallinen käsittely varmistetaan esimerkiksi rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

W Design Finland varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan W Design Finlandin verkkosivuilla.